Boka städning

Villkor

Senast uppdaterad 10/10/2020

Lyckorum AB, org. nr. 559201-3444 ("Lyckorum") tillhandahåller hushållsnära tjänster såsom exempelvis städning, tvättning, strykning och fönsterputs ("Tjänsterna").

Dessa allmänna villkor gäller mellan Lyckorum och en fysisk person ("Kunden") som beställer en eller flera av Tjänsterna från Lyckorum. Sådan beställning kan ske genom undertecknandet av ett uppdragsavtal, eller genom beställning av Tjänsterna via Lyckorums hemsida eller per telefon. Beställningen/uppdragsavtalet, tillsammans med dessa allmänna villkor och eventuella andra bilagor, utgör det avtal mellan Lyckorum och Kunden som reglerar villkoren för Lyckorums tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden ("Avtalet"). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför dessa allmänna villkor.

 

1. LYCKORUMS TJÄNSTER

1.1 Kunden beställer Tjänsterna vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett abonnemang med fast timavgift för Tjänsterna, enligt vad som framgår av Avtalet.

 

2. LYCKORUMS ÅTAGANDEN

2.1 Lyckorum ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Tjänsterna ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Lyckorums personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna och Lyckorum innehar de tillstånd som krävs för att utföra Tjänsterna på basis av kund inlämnad information.

2.2 Om det särskilt avtalats att viss angiven personal ska utföra Tjänsterna kommer Lyckorum göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Lyckorum emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal.

2.3 Lyckorum har rätt att anlita underleverantörer för utförande av Tjänsterna. Lyckorum ansvarar dock fullt ut för sina underleverantörer såsom för sig själv.

 

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1 Kunden ska tillse att Lyckorum får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Lyckorum ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur Lyckorum får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om Lyckorum enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har Lyckorum rätt att debitera detta särskilt.

3.2 Kunden ska löpande informera och samråda med Lyckorums personal om förhållanden som Lyckorum kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Lyckorums utförande av Tjänsterna.

3.3 Kunden är ansvarig för att informationen enligt punkten 3.2 hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

3.4 Kunden är skyldig att i samband med Avtalets upphörande hämta upp och kvittera ut nycklar som lämnats till Lyckorum på Lyckorums kontor. Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från det att Lyckorum meddelat Kunden om att upphämtning ska ske, kommer Lyckorum att se till att nycklarna förstörs. Lyckorum kan på Kundens skriftliga begäran, skicka tillbaka nycklar till Kunden med brev eller på annat sätt. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk och Lyckorum bär inget ansvar i samband med detta.

3.5 Kunden ska tillse att Lyckorums personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

4. LYCKORUMS RÄTT ATT NEKA TJÄNSTER

4.1 Lyckorum har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Lyckorums personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Lyckorums personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att Lyckorum bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

 

5. OM- OCH AVBOKNING AV TJÄNSTER

5.1 Kunden har rätt att om- eller avboka utförandet av en Tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst 48 timmar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts.

5.2 Sker om- eller avbokning senare än 48 timmar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 50 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

5.3 Kostnaden vid om- och avbokning enligt punkt 5.2 berättigar inte till RUT-avdrag.

 

6. PRISER OCH AVGIFTER

6.1 Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av Lyckorums från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

6.2 Lyckorum har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Lyckorums kostnader för städmedel material och utrustning samt RUT-administration.

6.3 Lyckorum gör justeringar av priser baserat på utvecklingen av inflation, konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i Lyckorums kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Om inget annat avtalats höjs priset för Tjänsten med 5% av tidigare pris från och med 1 januari varje kalenderår.

6.4 Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om Lyckorum vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har Lyckorum rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

6.5 Lyckorum har även rätt att fakturera Kunden en reseavgift om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel och/eller om avståndet mellan Kundens bostad/lokal och Stockholms T-central är mer än tio (10) km.

 

7. RUTAVDRAG

7.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. Lyckorum följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

7.2 Kunden ska informera Lyckorum om Kunden avser att utnyttja RUT-avdrag.

7.3 Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Lyckorum rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

 

8. BETALNING OCH FRYSNING AV ABONNEMANG

8.1 Utförda Tjänster faktureras månadsvis i efterskott och betalning ska ske på i fakturan angivet förfallodatum.

8.2 Vid utebliven betalning har Lyckorum rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 

8.3 Vid Kundens dröjsmål med betalning har Lyckorum rätt att omedelbart avbryta utförandet av Tjänsterna. Nya Tjänstetillfällen kan inte bokas in av Kunden förrän Kunden till fullo betalat förfallna belopp till Lyckorum.

8.4 Eventuella invändningar från Kunden mot fakturan ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.9. FÖRSÄKRING

9.1 Lyckorum ska under avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Lyckorums försäkring omfattar inte skador orsakade av Kunden.

9.2 Kunden ska under avtalsperioden inneha en hemförsäkring som omfattar de utrymmen där Tjänsterna ska utföras.

 

10. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD TJÄNST

10.1 Om Lyckorum inte utför en Tjänst och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten.

10.2 Vid fel eller brist i Lyckorums utförande av en Tjänst ska Lyckorum ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter Lyckorums försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit Lyckorum tillfälle att försöka avhjälpa felet.

10.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Lyckorums utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Lyckorum orsakat den påstådda skadan.

10.4 Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Lyckorum inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen.

10.5 Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Lyckorum underrättas om detta via e-post till: info@lyckorum.se. Kunden ska använda av Lyckorum anvisat formulär eller följa andra av Lyckorum givna instruktioner för reklamation och inkomma med sådant underlag (exempelvis bilder och information) som efterfrågas i formuläret.

 

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Lyckorum ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Lyckorums utförande av Tjänsterna. Lyckorum ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

11.2 Lyckorums totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 11.1 och 11.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Lyckorums sida eller annars följer av tvingande lag.

11.4 Lyckorum ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkten 3.2 ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Lyckorum ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

11.5 Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Lyckorums ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

 

12. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

12.1 Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp omedelbart av endera parten.

12.2 Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats under Avtalstiden, även efter att avtalet sagts upp.

 

13. PERSONUPPGIFTER

13.1 Lyckorum behandlar personuppgifter hänförliga till Kunden och i vissa fall Kundens närstående i samband med Tjänsternas utförande. För mer information om Lyckorums behandling av personuppgifter, se https://www.lyckorum.se/integritetspolicy.

 

14. ÖVRIGT

14.1 Kunden har inte rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Lyckorum har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan, under förutsättning att Kunden skriftligen meddelas om detta.

14.2 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Lyckorum. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar de justerade villkoren ska Kunden ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

15. TVIST OCH LAGVAL

15.1 Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa denna på egen hand har Kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

15.2 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.

15.3 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt.© Copyright Lyckorum AB
Villkor